Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Η ΔΡΑΣΗ 

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών 

 Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι οι ακόλουθες:  

 • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης  
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης  
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης  
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018  
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014  
 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης  

Η κατηγορία Γ1 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. 

Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:  

 • Να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης  

Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. 

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:  

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής  

Η κατηγορία Γ3 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€. 

Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Γ1, Γ2 και Γ3 θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:  

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
 • να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις 
 •  να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,  
 • να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)  
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

ΟΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 4.000.000€. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:  

 • 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών 
 • 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ορίζεται στο διάστημα από 23/02/2022 έως και 15/04/2022. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά εργασίες ανέγερσης, ανακαίνισης, διαμορφώσεων. 
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000 ευρώ, αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης) και λογισμικό (π.χ. ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce). 
 • Δαπάνες προβολής, προώθησης, δικτύωσης. 
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 3.000€). 
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Προτείνεται να πραγματοποιείται έλεγχος των βαθμολογούμενων κριτηρίων και υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας, και να μην υποβάλλονται αιτήσεις που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαραίτητη βαθμολογία (55) καθώς δεν δύναται να αξιολογηθούν θετικά σε καμία περίπτωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810 330752 ή στο email: [email protected]