Σχεδιασμός και Διαχείριση Χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Η χρηματοδότηση μίας υπό ίδρυση ή υφιστάμενης επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της, την βελτίωση και την ανάπτυξη της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και η απελευθέρωση των αγορών τα τελευταία χρόνια επέτρεψαν την ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού εναλλακτικών εργαλείων και χρηματοοικονομικών λύσεων. Η γνώση των εργαλείων αυτών αποτελεί για τον επιχειρηματία ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι ουσιαστικά μία μορφή εξωτερικής χρηματικής ενίσχυσης και απευθύνονται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους, να παράγουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα κ.α.

Παρέχουμε τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες, για να υποστηρίξουν έναν φορέα ή κάθε μορφή επιχείρησης σε όλα τα στάδια ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου, από τον σχεδιασμό του μέχρι την ολοκλήρωση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του, ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

 • Αναζητούμε τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.
 • Σχεδιάζουμε και Συγγράφουμε Προτάσεις με τρόπο ώστε να είναι ανταγωνιστικές έναντι άλλων.
 • Αναλύουμε βασικά στοιχεία για τη διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων ώστε να ισχυροποιηθούν.
 • Σχεδιάζουμε Τεχνικά Δελτία Πράξεων στα οποία περιλαμβάνονται η οργάνωση υλοποίησης δράσεων, η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, η σύνταξη των αναφορών προόδου, ο έλεγχος εκλεξιμότητας των δαπανών κλπ.
 • Προσφέρουμε τη στήριξη που απαιτείται για να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τις ιδέες σας και να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας, τα οποία προσδίδουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία στους κοινούς μας σκοπούς.
 • Βοηθούμε να δημιουργήσετε τα κριτήρια χρηματοδότησης, τα οποία αφορούν: λογιστική και φορολογική καθοδήγηση – υποστήριξη, θέματα ορθής / νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης, βιωσιμότητας της επένδυσης, εμπειρία των μετόχων και των εργαζομένων μιας επιχείρησης στο αντικείμενο της επένδυσης, το βαθμό καινοτομίας που εισάγεται με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυση κ.α.

Ως Σύμβουλοι σχεδιασμού και διαχείρισης  χρηματοδοτικών προγραμμάτων διαθέτουμε  τις γνώσεις για την ανάπτυξη βασικών οικονομικών / επενδυτικών λύσεων με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά,

 • Προσδιορίζουμε τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης και αναγνωρίζουμε τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές συμβουλευτικής οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης αυτής.
 • Ερμηνεύουμε τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης, αναπτύσσουμε προτάσεις για τον οικονομικό σχεδιασμό και διαχείρισή της.
 • Υποστηρίζουμε ορθολογικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης μιας επιχείρησης.
 • Υλοποιούμε και παρακολουθούμε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, (συντονισμός και οργάνωση δράσεων, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές, σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων, παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με το λογιστήριο).
 • Μελετάμε και υποβάλουμε προτάσεις για χρηματοδότηση που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού, των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και όλων των ειδών (ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες Ο.Ε. και Ε.Ε., εταιρείες Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Κοιν.Σ.Επ. Σύλλογοι, ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
 • Αναλαμβάνουμε την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή της αίτησης προτάσεων/φακέλων χρηματοδότησης και στην συνέχεια την παρακολούθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σας φακέλου, σχετικά με τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Διατηρούμε συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση μαζί σας για τα επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Αξιολογούμε τις δυνατότητες της Εταιρείας σας και σας παρουσιάζουμε τα πλέον κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Συντάσσουμε και υποβάλλουμε επιμελώς προετοιμασμένη την επενδυτική σας πρόταση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα.
 • Επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα, για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύπτουν σχετικά με τις Επιδοτήσεις.
 • Βεβαιώνουμε την βατή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιδότησης.
 • Παρακολουθούμε τις χρηματοδοτήσεις σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.