Λογιστικές Υπηρεσίες

Σε μία εποχή εξέλιξης όπου τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά και η ανάπτυξη μίας επιχείρησης είναι το μόνο εχέγγυο της βιωσιμότητάς της, οι κατάλληλοι συνεργάτες που αναλαμβάνουν την καθημερινή παρακολούθηση του λογιστηρίου, είναι περισσότερο από απαραίτητοι.

Το γραφείο μας έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει με επιτυχία την πλήρη λογιστική υποστήριξη για κάθε είδους και μορφή επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες, με έμφαση στην αποτελεσματική ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης παρέχοντας φορολογικές και λογιστικές λύσεις, προσαρμοσμένες αποκλειστικά  για την δική σας επιχείρηση.

Έχοντας τη φιλοσοφία και την πεποίθηση ότι ένα οργανωμένο λογιστήριο αποτελεί την καρδιά της επιχείρησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξή της, δραστηριοποιούμαστε με εμπειρία 15 ετών στον τομέα της οικονομίας, προσφέροντας την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας, στοχεύοντας:

 • Στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δε δύναται να δημιουργήσουν οργανωμένα λογιστήρια στο χώρο τους και να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Σε μια περίοδο, όπου παρατηρούνται συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, λόγω των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και γενικότερων οικονομικών εξελίξεων παγκοσμίως, έχουμε αναβαθμίσει τον ρόλο μας έχοντας πλέον την πλήρη ευθύνη παρακολούθησης των φορολογικών εξελίξεων και των νομοθετικών αλλαγών.
 • Διαμορφώνουμε την υπηρεσία μας σε οικονομικό αναλυτή και σύμβουλο, ξεπερνώντας την απλή καταχώρηση λογιστικών γεγονότων και παρέχουμε ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία σκοπό έχουν την κάλυψη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων αναγκών, με στόχο την βελτίωση, την αναβάθμιση και την κερδοφορία της επιχείρησης σας.
 • Στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών.
 • Στη συνεχή παροχή πληροφοριών στη διοίκηση για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Στην επίλυση προβλημάτων (φορολογικών, οργανωτικών, κλπ) που απασχολούν για χρόνια επιχειρήσεις.
 • Στο να προσθέτουμε αξία στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην φορολογική οργάνωση, προσφέροντας πάντα περισσότερα και δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Παρέχουμε Λογιστικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για όλες τις μορφές εταιριών και επιχειρήσεων τόσο κερδοσκοπικών (Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κ.τ.λ.) όσο και μη κερδοσκοπικών (ΚοινΣ.Επ., ΜΚΟ, Σωματεία, Συλλόγους κτλ). Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Ίδρυση κάθε μορφής Επιχείρηση/Εταιρίας
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα.
 • Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
 • Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Υπηρεσίες ίδρυσης πάσης φύσεως Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης.
 • Μηνιαία έκδοση αποτελεσμάτων προς ενημέρωση των Υπευθύνων
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ σε κάθε μορφή επιχείρησης
 • Έλεγχος, διαβίβαση και λήψη δεδομένων των παραστατικών εσοδών – εξόδων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, για την ολοκλήρωση των λογιστικών εγγράφων.
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ και παρακρατούμενων φόρων.
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
 • Εργασίες τέλους χρήσης,
 • Σύνταξη ισολογισμού και δηλώσεων εισοδήματος.
 • Έλεγχος των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να είναι εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της Φορολογικής και Εμπορικής νομοθεσίας.
 • Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου