Φορολογικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

O φορολογικός σχεδιασμός κατά τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής, είναι το πρώτο και στέρεο βήμα εφαρμογής της συμβουλευτικής μας προσέγγισης.  Σε αυτόν και στις προσαρμογές του βασίζονται πολλά από τα δεδομένα εξοικονόμησης πόρων και διασφάλισης της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Προσεγγίζουμε το θέμα με την σοβαρότητα και την προσέγγιση που επιβάλλεται. Συζητούμε, σχεδιάζουμε με τον επιχειρηματία και υλοποιούμε σε μια ομαδική εργασία.

Έχοντας τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, ενδεικτικά παρέχουμε:

  • Φορολογικό Σχεδιασμό και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
  • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Transfer Pricing.
  • Συνεργασία & υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
  • Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
  • Φορολογικές γνωματεύσεις για συναλλαγές όπου η φορολογική εφαρμογή είναι ασαφής.
  • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.