Φορολογικές Υπηρεσίες

  • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
  • Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
  • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
  • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας
  • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Το φοροτεχνικό γραφείο παρέχει άρτια ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες σε ένα μεγάλο εύρος του Φορολογικού Αντικειμένου που μεταβάλλεται διαρκώς κάθε χρόνο με φρεινήδεις ρυθμούς. Τα άρτια καταρτισμένα στελέχη με την υψηλή εξειδίκευση τους, είναι ικανά να παρέχουν φορολογικές , λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες των πελατών μας. Η δέσμευση του φοροτεχνικού γραφείου είναι η παροχή καθετοποιημένων φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών, από μια έμπειρη ομάδα με απόλυτη εστίαση στις ανάγκες του πελάτη της.

Οι έμπειροι φοροτεχνικοί σύμβουλοι μας θα μελετήσουν με την δέουσα προσοχή το πρόβλημα σας και θα σας δώσουν λύσεις που ταιριάζουν αποκλειστικά στη δική σας και μόνο Επιχείρηση.