ΟΑΕΔ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. εργάζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας:

 • την προώθηση της απασχόλησης
 • την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας
 • την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

 • των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων.
 • των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, οικογενειακό, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ).
 • των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Οι άξονες της πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ. συνοψίζονται στους εξής:

 • Προώθηση της Απασχόλησης, με προγράμματα μείωσης α) του μισθολογικού κόστους εργασίας, β) του μη μισθολογικού κόστους εργασίας μέσω της επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην εργασία, με έμφαση στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
 • Συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράμματα απασχόλησης με κεντρικό ρόλο των Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής
 • Προώθηση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων με παράλληλο στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης
 • Θεσμός Μαθητείας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) στο σύνολο του εκπαιδευτικού έργου του ΟΑΕΔ.
 • Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 • Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας με την υποστήριξη εργασιακών συμβούλων αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) του Οργανισμού.
 • Δίκτυο EURES για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις σχετικά με προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Ένταξη και παρακολούθηση σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Υποβολή αιτήσεων για κάρτα ανεργίας
 • Υποβολή αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας
 • Υποβολή αιτήσεων για ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας
 • Υποβολή αιτήσεων για συμπληρωματικές παροχές μητρότητα
 • Υποβολή αιτήσεων για οποιεσδήποτε παροχές δίνονται από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους και εργαζομένους.
 • Υποβολή αιτήσεων προς ένταξη σε Προγράμματα ΟΑΕΔ που απευθύνονται είτε σε ανέργους (βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους) είτε εργαζομένους, ελευθέρους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.