Διαχείριση Μισθοδοσίας

Από τους πιο δύσκολους και πιο απαιτητικούς κλάδους η έκδοση μισθοδοσίας απαιτεί τον συνδυασμό της εργατικής με την ασφαλιστική νομοθεσία. Ίσως το πιο πολύπλοκο, δυσνόητο και πολλές φορές αναχρονιστικό συνδυαστικά νομοθετικό πλαίσιο.

Αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής εταιρείας και αντικειμένου δραστηριότητας (κοινές επιχειρήσεις, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, οικοδομικές, κλπ) και εξασφαλίζουμε Εναλλακτικές Λύσεις. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας με στόχο την μείωση κόστους για την επιχείρηση, καθώς και την υποβολή και εκτύπωση όλων των απαραίτητων σχετικών εντύπων.

Έχοντας 15 έτη εμπειρία και τεχνογνωσία, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την απασχόληση του εργαζομένου
 • Έλεγχο για ένταξη σε επιδοτούμενα πρόγραμμα προσωπικού.
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των ατομικών στοιχείων
 • Δημιουργία και υποβολή όλων των εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται, (αναγγελία πρόσληψη, πίνακας προσωπικού, αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελία συμβάσης, συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, ετησίων καταστάσεων προσωπικού, προγράμματα εργασίας και τροποποιήσεις αυτών, τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας κ.τ.λ) βάσει της κείμενης νομοθεσίας στην πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ
 • Έκδοση συμβάσης εργασίας εξαρτημένης εργασίας.
 • Έκδοση συμβάσεων ιδιωτικών συμφωνητικών ανάθεσης έργου.
 • Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας,
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή μηνιαίας μισθοδοτικής κατάστασης
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών, ταμείων, κυρίας και επικουρικής ασφάλισης
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ – ΕΦΚΑ
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας  σας
 • Απογραφή οικονομοτεχνικού έργου ΕΦΚΑ
 • Σύνταξη ΑΠΔ οικονομοτεχνικού έργου.
 • Δημιουργία και αποστολή εντύπων ΣΕΠΕ οικονομοτεχνικού έργου

Η  επιλογή του λογιστικού μας γραφείου  για την έκδοση της μισθοδοσίας σας, σημαίνει τη διασφάλιση της επιχείρηση σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων, γρήγορα, σωστά και αποδοτικά, αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις καλύτερες απαντήσεις για τη δική σας μοναδική περίπτωση καθώς έχουμε βαθιά γνώση του αντικειμένου και είμαστε σε θέση  να υποστηρίξουμε τα πλέον απαιτητικά σχέδια σας.