Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων»(ΚοινΣΕπ), «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων»(ΚοινΣΕπ), «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων»(ΚοινΣΕπ), «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Προδημοσιεύθηκε η δράση «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» της οποίας σκοπός είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 2.000.000,00€, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) και από το Ελληνικό Δημόσιο

και ο προϋπολογισμός της δράσης ενδεικτικά κατανέμεται ως εξής:

  1. ποσοστό 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις,
  2. ποσοστό 30% για υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ως επιλέξιμες επιχειρήσεις ορίζονται Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο και Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο, οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης, ενώ εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται από 25.000 € έως 70.000 € και η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί των επιλέξιμων υποβαλλόμενων
δαπανών.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
1)Μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για υφιστάμενη θέση απασχόλησης ή και για νέα θέση απασχόλησης ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,
2)Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προβολή, δικτύωση κ.α.) οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 40% του επιλέξιμου μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους.

  • Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μέχρι δύο θέσεις εργασίας (μία (1) υφιστάμενη και μία
    (1) νέα ή δύο (2) νέες).

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης θα προσδιορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκλησης της Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τel:2810330752
Email:[email protected]

Αφήστε μια απάντηση