Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

«Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” για Επιχειρήσεις»
Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων στον τριτογενή και το βιομηχανικό τομέα με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας τους. Το πρόγραμμα έχει κύριο πεδίο εφαρμογής τα ιδιωτικά γραφεία, τα εμπορικά κτίρια και τα ξενοδοχεία.

Βασικοί πυλώνες των δράσεων του προγράμματος είναι, η ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, η αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και η εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία μέσα στην οποία δύναται να υποβληθούν αιτήσεις είναι μέχρι την Δευτέρα 15 Απριλίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι:
1) επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου,
2) επιχειρήσεις των κλάδων υπηρεσιών και
3) επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού,
πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από το ΕΤΠΑ και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής.
Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών ή αυτά που δεν έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση , δεν ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες:
• Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014
• Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
• Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
• Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και
τουριστικές επαύλεις.
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ). και υπάγονται στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς:
Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας:
55
55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) – Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) – Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και σε λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες.

Δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:
• Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
• Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων, όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
• Παρεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως
ηλιοθερμικά συστήματα,
• Παρεμβάσεις αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων κύριων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)
• Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης
• Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο (Building Energy Management System, Energy Management
System)

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες :
• Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης
• Η αντικατάσταση καυστήρων και λεβήτων με καυστήρες ή λέβητες ορυκτών καυσίμων
• Εργασίες συντήρησης
• Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ)
• Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
• Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, και τέλη.

Δαπάνες για λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες:
• Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή, όπως ορίζεται από τον Ν. 4342/2015 και την σχετική Υ.Α. 178679/04.07.2017 για την διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου βάσει του ν.4342/2015 από Ενεργειακούς Ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών του ΥΠΕΝ, κατά τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης- Θέσπιση Ενεργειακού Στόχου και μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων για αποτίμηση του Ενεργειακού Στόχου μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
• Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζεται από το Ν. 4122/2013 και την σχετική Υ.Α. 178581/30-06-2017 για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
• Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001
• Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης
• Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης έχει τα παρακάτω όρια:

Κλάδος Τουρισμού: Ο προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

Κλάδος Εμπορίου και Υπηρεσιών: Ο προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €).

Ο προϋπολογισμός δαπανών παροχής συμβουλευτικών/ υποστηρικτικών εργασιών, δε δύναται να υπερβαίνουν το επτά τοις εκατό (7%) του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000 €.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 40% έως 50%.
Αναλυτικά:
Για τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:
• Οι δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας επιδοτούνται με ποσοστό 50%-65%
• Οι λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες με ποσοστό 40%
Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις:
• Οι δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας επιδοτούνται με ποσοστό 40%-55%
• Οι λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες με ποσοστό 40%
Για τις Μεγάλες/Πολύ Μεγάλες Επιχειρήσεις:
• Οι δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας επιδοτούνται με ποσοστό 30%-45%. Οι λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες με ποσοστό 40%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ,
Τον σημαντικότερο ρόλο για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Επιχειρώ έχει η
ταχύτητα υποβολής ολοκληρωμένης αίτησης, καθώς τα χρήματα του προγράμματος θα
δεσμευθούν με σειρά προτεραιότητας.
Αναλαμβάνουμε την υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου και την παρακολούθηση εργασιών
του χρονοδιαγράμματος της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη δράση επικοινωνήστε μαζί μας.
Τel:2810330752
Email:[email protected]

Αφήστε μια απάντηση