Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος

Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος

Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος

Περίοδος υποβολής αιτήσεων , μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα πλην ΝΠΔΔ, κάθε μορφής.

Ύψος ενισχύσεων

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Φυσικά πρόσωπα)
 1. Επιδότηση σε ποσοστό 30% για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €).
 2. Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:
 3. ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες: μηχανοκίνητα ποδήλατα-μοτοποδήλατα-δίκυκλη μοτοσικλέτα  με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300 €).
 4. ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες:μηχανοκίνητα τρίκυκλα-ελαφριά τετράκυκλα-τετράτροχα μικροαυτοκίνητα, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 €).
 5. Επιδότηση σε ποσοστό 40%  για ηλεκτρικά ποδήλατα με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800 €).
 6. Επιδότηση σε ποσοστό 40% για μακροχρόνιες μισθώσεις,χωρίς υποχρέωση εξαγοράς  με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €).

      Επιπλέον bonus:

 • Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000 €) και πεντακόσια ευρώ (500 €) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.
 • Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) και είναι προαιρετική.
 • Για  νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €)
 • Για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (Επιχειρήσεις)
 1. Επιδότηση σε ποσοστό 30% για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) από 1 έως 20 οχήματα και επιδότηση 20%  με μέγιστο ποσό τις 6.000€  από 21 οχήματα και πάνω.
 2. Επιδότηση σε ποσοστό 30% για μακροχρόνιες μισθώσεις ,χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και επιδότηση 20% με μέγιστο ποσό τις 6.000€ για 21 οχήματα και πάνω
 3. Επιδότηση σε ποσοστό 30% με μέγιστο ποσό τις 8.000€ ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων απο 1 εως 20 οχήματα και επιδότηση 20% μέγιστο τις 6.000€ για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.
 4. Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.
 5. Επιδότηση σε ποσοστό 30% για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) απο 1 μέχρι 20 οχήματα και επιδότηση 20%  για 21 οχήματα και άνω με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€).   

       Επιπλέον bonus:

 • Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000 €) ανά όχημα και τετρακόσια ευρώ (400 €) ανά σημείο φορτιστή και είναι προαιρετική.
 • Επιπλέον επιδότηση σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας ίση προς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/ επαγγελματικό αυτοκίνητο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810 330752 ή στο email: [email protected]

Αφήστε μια απάντηση