Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής

Προμήθεια εξοπλισμού και απαραίτητες υπηρεσίες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά:

 • ψηφιοποίηση των αρχείων και των μητρώων των Συλλόγων καθώς και επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων μελών
 • εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως υπηρεσιών (ηλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουργιών, έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείων κλπ.)
 • αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, σχετικά με την πανδημία COVID-19 αλλά και με πλήθος άλλων χρηστικών πληροφοριών τόσο μεταξύ των μελών όσο και των πολιτών
 • Eνίσχυση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της δημιουργίας δικτύου μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συλλόγων με ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων.

Σε ποιους απευθύνεται

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2021 έως 13/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις: 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα: Εφόσον Απαιτείται, εφόσον απαιτείται
 • Λοιπά έγγραφα: Εγκρίσεις που απαιτούνται από λοιπούς φορείς (Έγκριση ΤΔΠ από Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης) – Λίστα Ελέγχου για ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης

Προϋπολογισμός: € 1.100.000