Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους κλάδους Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού «Εξοικονομώ-Επιχειρώ»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους κλάδους Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού «Εξοικονομώ-Επιχειρώ»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους κλάδους Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού «Εξοικονομώ-Επιχειρώ»

Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

 1. Για τις δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα
 2. Για τις λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες, η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος
 • ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

 • Εμπορίου
 • Υπηρεσιών
 • Τουρισμού

Πλήν των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται απο τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της επιτροπής και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • Για τους κλάδους του Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 €
 • Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προυπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000€ έως και 500.000€. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες

Στα άνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στου πρώτους εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 • ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, έχουν ως ακολούθως:

Τύπος επιχείρησης/Τύπος δαπάνηςΔαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας Υποστηρικτικές δαπάνες
Μεσαίες40%  40%
Μικρές και πολύ Μικρές50% 40%

Θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο  δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα

 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε:

 • Δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό
 • Λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη , υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων), οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό De Minimis

Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης

 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διάφανων δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ, από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις.,
 • Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακών
 • Εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
 • Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Λοιπές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή, όπως ορίζεται από τον Ν.4342/2015 και την σχετική Υ.Α. 178679/04.07.2017
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζεται από το Ν.4122/2013 και την σχετική Υ.Α. 178581/30.06.2017.
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 50001.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς Δράσης. (Οι επιλέξιμες επιχορηγούμενες δαπάνες για τις συμβουλευτικές/υποστηρικτικές εργασίες στο σύνολό τους δε δύναται να υπερβαίνουν το επτά τοις εκατό(7%) του επιλέξιμου συνολικού Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου , με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000€)
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός-περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

 1. Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 2. Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%
 3. Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη(ή υποχρεωτικά Β΄ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810 330752 ή στο email: [email protected]

Αφήστε μια απάντηση