Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020: ΜΕΤΡΟ 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», ΔΡΑΣΗ 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020: ΜΕΤΡΟ 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», ΔΡΑΣΗ 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020: ΜΕΤΡΟ 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», ΔΡΑΣΗ 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»

Διάρκεια υλοποίησης

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Υποδράση (α) : «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας.

Υποδράση (β) : «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα υδατοκαλλιέργειας

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.3, «Μέτρα Εμπορίας», Δράση 2 είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

1. Δικαιούχοι αποζημίωσης στο πλαίσιο της Υποδράσης (α)

α. Είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συμπλοιοκτησίες), αλιευτικών σκαφών τα οποία εκπληρώνουν το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:

 – Είναι νηολογημένα ως ενεργά και είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να αιτηθούν αποζημίωση για σκάφη τα οποία δεν φέρουν κινητήρα.

 – Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.

– Το σύνολο των στοιχείων του αλιευτικού σκάφους που δηλώνονται στην αίτηση θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα καταχωρημένα στο ΕΑΜ και στην αλιευτική άδεια του σκάφους.

– Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

2. Δικαιούχοι αποζημίωσης στο πλαίσιο της Υποδράσης (β)

 α. Δραστηριοποιούνται εντός ελληνικής επικράτειας.

β. Είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας, παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρoύται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, όσο και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται οικονομική ενίσχυση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας:

 – Βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ή ιχθύων γλυκέων υδάτων.

 – Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα νομοθεσία- εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου.

– Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους.

Περιοχές εφαρμογής – Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης – Ύψος ενίσχυσης

1. Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.

2. Το ύψος της ενίσχυσης στο πλαίσιο της υποδράσης (α) υπολογίζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης, όπως εξειδικεύεται στη συνέχεια:

α. Αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανά ημέρα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία ΣκάφουςΜηχανότρατεςΓρι-Γρι
Κλίμακα Ολικού Μήκους≤ 24 m     |   > 24 m≤ 18 m   | > 18 m & ≤ 24 m  | > 24m
Αποζημίωση ανά ημέρα αλιευτικής δραστηριότητας€ 291,00   | €385,00€ 92,00  |       € 149,00       |€184,00

β. Αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται εφάπαξ βάσει του παρακάτω πίνακα:

Κλίμακα Ολικού Μήκους≤ 6 μέτρα> 6 & ≤ 12 μέτρα
Συνολική Αποζημίωση περιόδου επιλεξιμότητας (24.02.2022- 31.12.2022)474,00 €1.350,00 €

3.α. Το ύψος της ενίσχυσης στο πλαίσιο της υποδράσης (β) υπολογίζεται ανά Δικαιούχο και διαμορφώνεται σε € 150 για κάθε τόνο ιχθυοτροφής που:

– προμηθεύθηκε είτε σε μορφή τελικού προϊόντος είτε σε μορφή κατάλληλου μίγματος πρώτων υλών με σκοπό την παρασκευή του, και

– ανάλωσε στο πλαίσιο της παραγωγικής του διαδικασίας εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της παρούσας υποδράσης.

β. Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Δικαιούχο προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία εντάσσεται (σύμφωνα με την αριθμ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), ως εξής:

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά κατηγορία Μεγέθους Δικαιούχου

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)€ 700.000
Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ)€ 2.000.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 6/2/2023
  • Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:       15/03/2023 & ώρα 14:00 μ.μ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκδίδονται τμηματικά οι Αποφάσεις Ένταξης ή Απόρριψης και στη συνέχεια ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αξιολογούνται θετικά, θεωρούνται ταυτόχρονα ότι είναι και αιτήσεις πληρωμής, επομένως δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο : 2810 330752 ή στο email : [email protected]

Αφήστε μια απάντηση