Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Με την με Αριθμ. 192483/27-04-2021 ΚΥΑ καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, τις κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, τη βάση, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, την αρμόδια υπηρεσία, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στη διανομή του ποσού ενίσχυσης και στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 119 του ν. 4790/2021.

Με την απόφαση μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), έχουν ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

2. Οι δικαιούχοι κατά την προηγούμενη παράγραφο της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο ανωτέρω Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ, Τράπεζα), ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και του οποίου το αθλητικό σωματείο είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.

3. Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:

α. Ως ποσό βάσης για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των σωματείων που καλλιεργούν ένα (1) άθλημα, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €).

β. Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το ανωτέρω ποσό βάσης προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,0 €) ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα.

Προϋποθέσεις της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

1. Ο δικαιούχος (δικαιούχο σωματείο) λαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Κατέχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,

β. καλλιεργεί ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,

γ. έχει δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων, που καλλιεργεί,

δ. έχει ολοκληρώσει την αίτηση εγγραφής του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ, έως την 31.12.2020 και έχει θεραπεύσει επιτυχώς τυχόν ελλείψεις, ανακρίβειες ή αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα στοιχεία έως την 22.1.2021 και

ε. δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/ 696968/69728/46185/7486/1809/9.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5462).

2. Σωματεία που έλαβαν την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/9.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5462) και μέχρι την 22.01.2021 προσέθεσαν επιπλέον αθλήματα, που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, ήτοι χίλια ευρώ (1.000,00) ανά κάθε επιπλέον ειδικά αναγνωρισμένο καλλιεργούμενο άθλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810 330752 ή στο email: [email protected]

Αφήστε μια απάντηση