Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Καθεστώς       «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:ΚΑΘΕΣΤΩΣ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

 • Το ποσοστό ενίσχυσης δαπανών δύναται να ανέλθει έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.
 • Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων
 • Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2022. 
 • Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” το οποίο επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες & νεοσύστατες επιχειρήσεις

 Δικαιούχοι είναι οι εξής μορφές επιχειρήσεων:

 1. Εμπορική εταιρία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 4. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 5. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 6. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις)

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης να πληρούν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης

Για την υπαγωγή στo παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

   Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ ευρώ και αφορά σε όλες τις μορφές              Εταιρειών (πλην Ατομικής Επιχείρησης) για ελάχιστο ύψος επένδυσης ως εξής:

 1. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 2. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 3. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 4. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 5. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

 •    Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, (4στερο ξενοδοχείο δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα ένα ενιαίο κτήριο, αλλά και ανεξάρτητα δωμάτια με ανεξάρτητους κοινόχρηστους χώρους, υποδοχής και πρωινού με τις ανάλογες υπηρεσίες)
 •    Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από  την ημερομηνία ολοκλήρωσης της  προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον,
 •   Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον,
 •  Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων(camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 •  Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, µη περιλαμβανομένων των προς µμεταβίβαση ή µμακροχρόνια µμίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 •  Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων. υπό την προϋπόθεση ότι η µμεταβίβαση ή η µμακροχρόνια µμίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα µετά από τη λήξη της τήρησης των µμακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης
 •    Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:
  • Φέρουν διακριτό τίτλο ««ξενώνας φιλοξενίας»»
  • Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
  • Διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων
  • Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια απο τις ακόλουθες περιοχές:
 • o ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δηµοτικών ενοτήτων που συνιστούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας,
 • Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα
 • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων

Είδη – Ένταση – Ποσά Ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ενισχύονται με τα κίνητρα:

 της φορολογικής απαλλαγής,

της επιχορήγησης,

της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και

της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

Μέγεθος ΦορέαΦορολογική ΑπαλλαγήΕπιχορήγησηΧρηματοδοτική ΜίσθωσηΚόστος  Δημιουργούμενης Απασχόλησης
Μικρή100%80%100%100%
  90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*  
Μεσαία80%80%80%
 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*
Μεγάλη80%80%80%
 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Ειδικές κατηγορίες με αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

 • Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
 • παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχή σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
 • νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
 • 90% του ΧΠΕ εφόσον τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ελλάδα – Περιφέρειες Μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μεγάλες
επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο75%70%60%
EL42 Νότιο Αιγαίο60%50%40%
EL43 Κρήτη70%60%50%
EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη70%60%50%
EL52 Κεντρική Μακεδονία70%60%50%
EL53 Δυτική Μακεδονία70%60%50%
EL54 Ήπειρος70%60%50%
EL61 Θεσσαλία70%60%50%
EL62 Ιόνια Νησιά60%50%40%
EL63 Δυτική Ελλάδα70%60%50%
EL64 Στερεά Ελλάδα60%50%40%
EL30 Αττικής/Δυτικός Τομέας35%25%15%
EL30 Αττικής/Ανατολική-Δυτική Αττική/Πειραιάς/Νήσοι45%35%25%
EL65 Πελοπόννησος60%50%40%
Δήμοι Μεγαλόπουλης, Τρίπολης,Γορτυνίας, Οιχιαλίας70%60%50%

  Α. Επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 1. Κτηριακές Εγκαταστάσεις.

Δαπάνες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

 • Έργα διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Δαπάνες για χωματουργικές εργασίες, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Περίφραξη Οικοπέδου, Οικοδομικά βιολογικού καθαρισμού, Φυτεύσεις, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου, Υδραυλικές εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου, Υδροδότηση

 • Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα και  80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός-τεχνικές -ειδικές εγκαταστάσεις.

Δαπάνες για αγορά & εγκατάσταση  σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για την μόνιμη εγκατάσταση τους και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα. Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανήματα είναι απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές).

 • Λοιπός εξοπλισμός.

Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού ή /και Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνον εφόσον εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης υπό προϋποθέσεις,

 • Μεταφορικά μέσα.

Δαπάνες για κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και πελατών ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων.

 • Αγορά παγιών στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της δύο τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

– Αγορά του ακινήτου (κτήριο) της μονάδας

– Αγορά του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της μονάδας

υπό προϋποθέσεις,

 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Δαπάνες για την μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας. 

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις  100.000,00 ευρώ υπολογιζόμενου εντός των ορίων των περιπτώσεων (1) και (2).

 1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των  50.000 ευρώ.

 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (αναβάθμιση προσόντων ή επανεκπαίδευση)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Εκπαίδευση / κατάρτιση προσωπικού (υφιστάμενου και νέου) της επιχείρησης σε θέματα σημαντικά για τη λειτουργία και οργάνωσης της επιχείρησης, που συμβάλλουν σαφώς στο στόχο της σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.

 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε  εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, εφόσον η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου. Για τη συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι  10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς του Υποκεφαλαίου Ι, επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις:

 •  ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),
 •  Αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping, καθώς και καταδυτικού τουρισμού.

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810 330752 ή στο email: [email protected]

Αφήστε μια απάντηση