Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα»

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα»

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση-Εφοδιαστική αλυσίδα»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (logistics)           

Προβλέπεται περιορισμένη περίοδος υποβολής αιτήσεων, από 27/7/2022 έως 31/10/2022.

 • Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι εξής μορφές επιχειρήσεων:

 1. Εμπορική εταιρία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 4. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 5. Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 6. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Μέγιστα ποσά ενίσχυσης

Για την υπαγωγή στo παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 1. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 2. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 3. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 4. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 5. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
 • Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

1. Μεταποίησης

 • Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτοποιία
 • Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή επίπλων
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

2. Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο παραπάνω καθεστώς μπορούν να επιδοτηθούν για επιλέξιμες δαπάνες όπως:

Α. Επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα καθώς  διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 3. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 4. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 5. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 6. Δαπάνες για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
 7. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 8. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 9. Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.
 2. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 5. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 6. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.
 • Είδη ενισχύσεων:

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα
είδη ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή,
 2. Επιχορήγηση,
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Ποσοστό ενίσχυσης

Τo ποσοστό ενίσχυσης δαπανών από το καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να ανέλθει έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810 330752 ή στο email: [email protected]

Αφήστε μια απάντηση